Algemene voorwaarden , vast dagen, vaste tijden


Artikel 1
   Aard van de overeenkomst

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht die Oranje en de vraagouder(s) met elkaar aangaan. De overeenkomst van opdracht heeft betrekking op de gastouderopvang welke Oranje biedt aan één of meer kinderen van de vraagouder(s), welke bij naam genoemd staan in de overeenkomst van opdracht.

 

2. Oranje is aangesloten bij een erkend gastouderbureau. Dit betekent dat zowel Oranje als de vraagouder(s) een overeenkomst heeft afgesloten met het gastouderbureau. Dit is conform de eisen vanuit het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

 

3. Oranje staat ingeschreven in het LRKP en is hierdoor een erkende kinderopvangvoorziening.


Artikel 2   Looptijd van de overeenkomst

 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch uiterlijk tot en met de dag waarop het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt.

 

2. Indien voortzetten van de overeenkomst in de schoolvakanties gewenst is na het bereiken van de leeftijd van 4 jaar, is dit bespreekbaar.

 

3. De overeenkomst kan echter door zowel de vraagouder(s) als door Oranje worden  beëindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Na opzegging loopt deze overeenkomst door tot de genoemde opzegtermijn is verstreken.

 

4. De overeenkomst kan in de volgende gevallen door de vraagouder(s) met onmiddellijke ingang opgezegd worden: Bij het niet bereiken van overeenstemming over de onkostenvergoeding, doch niet eerder dan de datum waarop de nieuwe vergoeding van kracht wordt. Bij het aantoonbaar falen van Oranje tijdens de uitvoering van de opvangwerkzaamheden welke van invloed zijn op het kind. Indien Oranje binnen de wettelijke termijn niet voldoet aan de wettelijke vastgestelde deskundigheidseisen.


Artikel 3
   Verantwoordelijkheid

Oranje draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering van de gastouderopvang. Oranje is aangesloten bij een erkend gastouderbureau, deze treedt op als begeleider tussen vraagouder(s) en Oranje met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitseisen door het Ministerie van OCW. In die hoedanigheid draagt het gastouderbureau zorg voor controles ten aanzien van Oranje om te beoordelen in hoeverre aan de vastgestelde eisen wordt voldaan.Artikel 4
  Arbeidsovereenkomst

Oranje is een zelfstandige onderneming. De gastouder van Oranje functioneert als zelfstandige. Dit betekent dat zowel tussen de gastouder en het gastouderbureau als tussen de gastouder en de vraagouder(s) geen sprake is van een dienstbetrekking. In beide gevallen is de gastouder ondernemer, geen werknemer.Artikel 5
  Vergoeding en onkosten

1. Het tarief van de opvang staat benoemd in de overeenkomst van Oranje. Oranje behoudt het recht om de tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen, dan wel te
  verlagen.

2. Onkostenvergoedingen voor incidentele, dan wel structurele uitgaven worden in overleg tussen de vraagouder(s) en Oranje geregeld. Bijvoorbeeld: Vergoeding entreekaarten dierentuin, etc…

3. De tarieven zijn inclusief fruit, lunch, tussendoortjes, drinken, luierdoekjes en zalfjes. De tarieven zijn exclusief poedermelk, dieetvoeding, luiers, slaapzak, avondmaaltijd en datgene waarvoor de vraagouder(s) een ander merk wil(len) laten gebruiken dan gebruikt wordt door Oranje. Bijvoorbeeld: Luierdoekjes en brood. Dit dient meegenomen te worden door de vraagouder(s) zelf.Artikel 6
  Kassiers - incasso functie

Het gastouderbureau vervult ten behoeve van Oranje en de vraagouder(s) een kassiers- en incassofunctie. Dit is in overeenstemming met de eisen van het Ministerie van OCW in de Wet Kinderopvang.Artikel 7
  Opvang

1. Oranje biedt opvang op vaste dagen van maandag t/m donderdag van 7.30-18.00 uur met een minimale afname van 4,5 aaneengesloten uren per dag per week, mits anders is overeengekomen.

2. Oranje biedt flexibele-, reserve-, nood- en weekend opvang met minimale afname van 4,5 aaneengesloten uren per dag, per week, mits anders is overeengekomen. Als korter dan vier weken voorafgaand aan de gewenste dag wordt doorgegeven, kan opvang niet gegarandeerd worden.

3. In overleg kan er gebruik gemaakt worden van een wendag/wendagen, hiervoor geldt de vergoeding die op de overeenkomst van opdracht vermeld staat.

4. In overleg kan afgeweken worden van de huidige vastgestelde openings- en sluitingsdagen en -tijden.

5. In overleg kan er gebruik gemaakt worden van ruildagen, mits dit binnen een termijn van 2 weken voor of na de geplande opvangdag afgenomen wordt.

6. Het afnemen van extra opvanguren met een minimale afname van 4,5 uur kan in overleg worden ingepland.

7. Een gewenste opvangplek voor een (nog ongeboren) kind kan schriftelijk worden gereserveerd. Indien de reservering wordt geannuleerd, beëindigd of gewijzigd voor de overeengekomen startdatum, wordt 50% van de reeds gereserveerde contracturen op de overeenkomst door Oranje in rekening gebracht voor de eerste maand vanaf de startdatum. Indien er geen ruimte is op een gewenste opvangdag, kan er gekozen worden voor (kosteloze) plaatsing op de wachtlijst en/of tijdelijke plaatsing op een andere dag waar mogelijk. Indien het kind op de wachtlijst staat voor opvang, hebben vraagouder(s) met reeds geplaatst kind voorrang op vraagouder(s) zonder reeds geplaatst kind.Artikel 8
  Urenregistratie

Oranje registreert de opvanguren van het kind van de vraagouder(s) in de eigen administratie. De uitgevoerde opvang en verzorging wordt maandelijks geregistreerd op het urenregistratieformulier. Een kopie van het door Oranje en (één van) de vraagouder(s) voor akkoord verklaarde registratieformulier wordt door Oranje maandelijks aan het gastouderbureau ingeleverd dan wel digitaal verstuurd.Artikel 9
  Betalingswijze

De vraagouder(s) ontvangt/ontvangen maandelijks een factuur van het gastouderbureau met daarop de urenspecificatie per kind. De vraagouder(s) betaalt/betalen het bedrag voordat de betalingstermijn is verstreken aan het gastouderbureau. Het gastouderbureau draagt zorg voor de uitbetaling van de gastoudervergoeding aan Oranje namens de vraagouder(s). Artikel 10 Betalingsrisico Indien de vraagouder(s) zijn/haar betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, kan het gastouderbureau de gastoudervergoeding over de betreffende maand(en) niet uitbetalen aan Oranje. Indien de opvangvergoeding van de betreffende maand niet voldaan is bij het starten van de tweede opvangmaand daaropvolgend, zal de opvang tijdelijk stopgezet worden door Oranje waarbij de vastgestelde contracturen doorgeschreven zullen worden. Zodra aan het betalen van de achterstand voldaan is, kan de opvang weer starten.Artikel 11
  Betaling door de vraagouder(s) bij:

1. Vakantie: Een vakantie (minimaal 1 week van opeenvolgende opvangdagen),
  dient tenminste 4 weken voorafgaand te worden doorgegeven. Tijdens deze afwezigheid is er geen opvangvergoeding verschuldigd, indien het tijdig is doorgegeven. Tevens geldt er een maximum van 4 weken (4,3,2 of 1 weken/week van opeenvolgende opvangdagen) per jaar waarvoor tijdens deze vakantieweken  geen opvangvergoeding verschuldigd is. Bij 3 weken voorafgaand de vakantieweek/-weken de afwezigheid doorgegeven, wordt 50% van de opvangvergoeding in rekening gebracht. Bij 2 weken voorafgaand de vakantieweek/-weken de afwezigheid doorgegeven, wordt 75% van de opvangvergoeding in rekening gebracht. Bij 1 week voorafgaand de vakantieweek/-weken de afwezigheid doorgegeven, wordt 100% van de opvangvergoeding in rekening gebracht.

2. Afmelding: Een afmelding (1 opvangdag, geen opvolgende dagen), dient tenminste 2 weken voorafgaand te worden doorgegeven. Tijdens deze afwezigheid is er geen opvangvergoeding verschuldigd, indien het tijdig is doorgegeven. Tevens geldt er een maximum van 5 dagen (niet opeenvolgende opvangdagen in een week) per jaar waarvoor tijdens deze afmeldingen geen opvangvergoeding verschuldigd is. Tot 1 week voorafgaand de afmelding de afwezigheid doorgegeven, wordt 50% van de opvangvergoeding in rekening gebracht. Vanaf 1 week voorafgaand de vakantieweek/-weken de afwezigheid doorgegeven, wordt 100% van de opvangvergoeding in rekening gebracht.

3. Ziekte: Wanneer het kind van de vraagouder(s) ziek is, heeft
  Oranje de eerste zeven (aaneengesloten) dagen na de ziekmelding recht op doorbetaling van de ingeplande opvanguren volgens de schriftelijk overeengekomen vergoeding. Vanaf dag acht na de ziekmelding hoeft/hoeven de vraagouder(s) de opvanguren niet aan Oranje door te betalen. Bij langdurige ziekte (langer dan 4 weken vanaf de eerste ziektedag) zal in overleg worden besloten of de opvang tijdelijk dient te worden stopgezet. Het is mogelijk om een reeds geplande opvangdag te ruilen bij ziekte, mits de opvang binnen 2 weken na de ziektedag kan worden ingepland.

4. Langere afwezigheid: Zie artikel 11.1, 11.2 en 11.3.

5. Breng- en haaltijden: De opvanguren worden in rekening gebracht zoals aangevraagd door de vraagouder(s). De opvanguren dienen overeen te komen met het minimaal aantal uren zoals vermeld in de overeenkomst, mits anders is overeengekomen en met uitzondering van de vakantieperiode en vrije dagen van Oranje. Indien het kind later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald, worden reeds ingeplande uren aan de vraagouder(s) in rekening gebracht, mits anders met de vraagouder(s) is overeengekomen. Maakt het kind langer gebruik van de opvang dan vooraf ingepland, wordt deze tijd bij de reeds ingeplande uren opgeteld. De opvanguren worden per kwartier afgerond en in rekening gebracht.

6. Ziekte gastouder: Wanneer de gastouder ziek is, heeft de gastouder geen recht op doorbetaling van de ingeplande opvanguren.

7. Vakantie/vrije dagen gastouder: Wanneer de gastouder vakantie of een vrije dag heeft, heeft de gastouder geen recht op doorbetaling van de ingeplande opvanguren.Artikel 12
  Ziekte kind

1. Wanneer het kind van de vraagouder(s) ziek is, wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met Oranje. In overleg wordt bepaald of het kind wel of niet opgevangen kan worden door Oranje. Kan het kind niet naar Oranje, telt deze als eerste ziektedag.
2. Wanneer het kind ziek wordt terwijl deze bij Oranje is, neemt Oranje contact op met de vraagouder(s). De vraagouder(s) laat/laten zo snel mogelijk aan Oranje weten wanneer het kind weer beter is en van de gastouderopvang gebruik gaat maken. Wanneer het kind dient te worden opgehaald, telt deze als eerste ziektedag.Artikel 13
  Ziekte gastouder

Wanneer de gastouder ziek is, stelt deze de vraagouder(s) daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. In overleg met het gastouderbureau en de vraagouder(s) kan gekeken worden naar vervangende opvang, of wordt de vraagouder(s) gevraagd zelf voor vervanging te zorgen. De gastouder laat zo snel mogelijk weten wanneer er weer opvang geboden kan worden.Artikel 14
  Vakantie en vrije dagen

Oranje verstrekt uiterlijk 1 oktober van ieder kalenderjaar een overzicht met daarop de vastgestelde vrije dagen en vakantieweken voor het volgende kalenderjaar.Artikel 15
  Verzekering

1. De gastouder is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering voor derden in verband met de dekking van schade aan of door de opvangkinderen, veroorzaakt tijdens de uitvoering van de opvang.

2. De gastouder is in het bezit van een inzittendenverzekering.Artikel 16
  Meningsverschillen

Bij meningsverschillen tussen gastouder en vraagouder(s) over de uitleg en/of uitvoering van de overeenkomst van opdracht, treden zij eerst in onderling overleg. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen zij zich tot het gastouderbureau wenden voor
  bemiddeling en advies.


Artikel 17
  Privacy

Oranje en de vraagouder(s) verklaren elkaars privacy te respecteren en in verband hiermee volledige geheimhouding betrachten ten aanzien van hetgeen hen bij de uitvoering van deze overeenkomst vertrouwelijk ter kennis is gekomen. Op deze algemene voorwaarden is de privacy verklaring van toepassing.Artikel 18
  Wijzigingen

Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst van opdracht zijn alleen van kracht wanneer zowel de gastouder als de vraagouder(s) deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.