Overeenkomst

In de overeenkomst van opdracht staan gegevens van het kind en de vraagouder en de afspraken die de gastouder met de vraagouder maakt.*Artikel 1
Naam en geboortedatum van het kind en de dagen en uren die het kind in de opvang komt, per week en per maand. De ingangsdatum en einddatum dat het kind in de opvang komt.


*Artikel 2
De tarieven


*Artikel 3
Gegevens van het gastouderbureau


*Artikel 4  Aard van de overeenkomst

 1. Deze overeenkomst van opdracht heeft betrekking op de gastouderopvang welke Oranje biedt aan het kind van de vraagouder, welke bij naam genoemd staat in de overeenkomst van opdracht.
 2. Oranje is aangesloten bij een erkend gastouderbureau. Dit betekent dat zowel Oranje als de vraagouder een overeenkomst heeft afgesloten met het gastouderbureau. Dit is conform de eisen vanuit het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).
 3. Oranje staat ingeschreven in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) en is hierdoor een erkende kinderopvangvoorziening.


*Artikel 5  Looptijd van de overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch uiterlijk tot en met de dag waarop het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, mits anders overeengekomen is.
 2. Indien voortzetten van de overeenkomst van opdracht in de schoolvakanties gewenst is na het bereiken van de leeftijd van 4 jaar, is dit bespreekbaar.
 3. De overeenkomst kan echter door zowel de vraagouder als door Oranje worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
  Na opzegging loopt deze overeenkomst van opdracht door tot de genoemde opzeggingstermijn is verstreken. 
 4. De overeenkomst van opdracht kan in de volgende gevallen door de vraagouder met onmiddellijke ingang opgezegd worden:
 • Bij het niet bereiken van overeenstemming over de opvangvergoeding, doch niet eerder dan de datum waarop de nieuwe opvangvergoeding van kracht wordt.
 • Bij het aantoonbaar falen van Oranje tijdens de uitvoering van de opvangwerkzaamheden welke van invloed zijn op het kind.
 • Indien Oranje binnen de wettelijke termijn niet voldoet aan de wettelijke vastgestelde deskundigheidseisen.


*Artikel 6  Verantwoordelijkheid
Oranje draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering van de gastouderopvang.

Oranje is aangesloten bij een erkend gastouderbureau, deze treedt op als begeleider tussen vraagouder en Oranje met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitseisen door het Ministerie van OCW. In die hoedanigheid draagt het gastouderbureau zorg voor controles ten aanzien van Oranje om te beoordelen in hoeverre aan de vastgestelde eisen wordt voldaan.

 

*Artikel 7  Arbeidsovereenkomst

Oranje is een zelfstandige onderneming. De gastouder van Oranje functioneert als zelfstandige. Dit betekent dat zowel tussen de gastouder en het gastouderbureau als tussen de gastouder en de vraagouder geen sprake is van een dienstbetrekking.
In beide gevallen is de gastouder ondernemer, geen werknemer.


*Artikel 8  Vergoeding en onkosten
Het tarief van de opvang staat benoemd in artikel 2.
Oranje behoudt het recht om de tarieven per 1 januari te verhogen, dan wel te verlagen.
Onkostenvergoedingen voor incidentele, dan wel structurele uitgaven worden in overleg tussen de vraagouder en Oranje geregeld. Bijvoorbeeld: Vergoeding entreekaarten dierentuin etc..
Oranje zorgt voor: Fruit, lunch, tussendoortje, drinken, luierdoekjes, zalfjes.
Oranje zorgt niet voor: poedermelk, dieetvoeding, luiers, avondmaaltijd en datgene waarvoor de vraagouder een ander merk wil laten gebruiken dan gebruikt wordt door Oranje. Bijvoorbeeld: Luierdoekjes, brood, etc..
Dit dient meegenomen te worden door de vraagouder zelf.


*Artikel 9  Kassiers- en incasso functie
Het gastouderbureau vervult ten behoeve van Oranje en de vraagouder een kassiers- en incassofunctie. Dit is in overeenstemming met de eisen van het Ministerie van OCW in de Wet Kinderopvang.


*Artikel 10  Opvang

 1. Oranje biedt opvang op maandag, dinsdag en donderdag van 7.00-18.30 uur met een minimale afname van 9 aaneengesloten uren per dag, per week, mits anders overeengekomen is.
 2. Oranje biedt vaste- en reserve opvang met minimale afname van 9 aaneengesloten uren per dag, per week, mits anders overeengekomen is.
 3. In overleg kan er gebruik gemaakt worden van een wendag/wendagen. Hiervoor geldt de vergoeding die op de overeenkomst van opdracht vermeld staat.
 4. In overleg kan afgeweken worden van de huidige vastgestelde openings- en sluitingsdagen en -tijden.
 5. In overleg kan er gebruik gemaakt worden van ruildagen, mits dit binnen een termijn van 2 weken voor of na de geplande opvangdag afgenomen wordt.
 6. Het afnemen van extra opvanguren met een minimale afname van 9 uur kan in overleg worden ingepland.
 7. Een gewenste opvangplek voor een (nog ongeboren) kind kan schriftelijk worden gereserveerd. Indien de reservering wordt geannuleerd, beëindigd of gewijzigd vóór de overeengekomen startdatum in de overeenkomst van opdracht, wordt 50% van de reeds gereserveerde contracturen op de overeenkomst van opdracht door Oranje in rekening gebracht voor de eerste maand vanaf de startdatum.
  Indien er geen ruimte is op een gewenste opvangdag, kan er gekozen worden voor plaatsing op de wachtlijst en/of tijdelijke plaatsing op een andere dag, waar mogelijk.
  Indien het kind op de wachtlijst staat voor opvang, heeft de vraagouder met reeds geplaatst kind voorrang op de vraagouder zonder reeds geplaatst kind.

 

*Artikel 11  Urenregistratie
Oranje registreert de opvanguren van het kind van de vraagouder in de eigen administratie.
De uitgevoerde opvang en verzorging wordt maandelijks geregistreerd op het urenregistratieformulier. Een kopie van het door Oranje en 1 vraagouder voor akkoord verklaarde registratieformulier wordt door Oranje maandelijks aan het gastouderbureau ingeleverd dan wel digitaal verstuurd.


*Artikel 12  Betalingswijze
De vraagouder ontvangt maandelijks een factuur van het gastouderbureau met daarop de urenspecificatie van het kind.
De vraagouder betaalt het bedrag vóórdat de betalingstermijn is verstreken aan het gastouderbureau.
Het gastouderbureau draagt zorg voor de uitbetaling van de gastoudervergoeding aan Oranje namens de vraagouder.


*Artikel 13  Betalingsrisico
Indien de vraagouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, kan het gastouderbureau de gastoudervergoeding over de betreffende maand(en) niet uitbetalen aan Oranje. Indien de opvangvergoeding van de betreffende maand niet voldaan is bij het starten van de tweede opvangmaand daaropvolgend, zal de opvang tijdelijk stopgezet worden door Oranje waarbij de vastgestelde contracturen doorgeschreven zullen worden.
Zodra aan het betalen van de achterstand voldaan is, kan de opvang weer starten.

 


*Artikel 14  Betaling door de vraagouder bij:

 1. Vakantie: Een vakantie (minimaal 1 week van opeenvolgende opvangdagen), dient tenminste 4 weken voorafgaand te worden doorgegeven. Tijdens deze afwezigheid is er geen opvangvergoeding verschuldigd, indien het tijdig is doorgegeven.
  Tevens geldt er een maximum van 4 weken (4,3,2 of 1 weken/week van opeenvolgende opvangdagen) per jaar waarvoor tijdens deze vakantieweken geen opvangvergoeding verschuldigd is.
  Tot 4 weken voorafgaand de vakantieweek/-weken de afwezigheid doorgegeven, wordt 25% van de opvang vergoeding in rekening gebracht.
  Tot 3 weken voorafgaand de vakantieweek/-weken de afwezigheid doorgegeven, wordt 50% van de opvangvergoeding in rekening gebracht.
  Tot 2 weken voorafgaand de vakantieweek/-weken de afwezigheid doorgegeven, wordt 75% van de opvangvergoeding in rekening gebracht.
  Tot 1 week voorafgaand de vakantieweek/-weken de afwezigheid doorgegeven,
  wordt 100% van de opvangvergoeding in rekening gebracht.
 2. Afmelding: Een afmelding (1 opvangdag, geen opvolgende dagen), dient tenminste 2 weken voorafgaand te worden doorgegeven. Tijdens deze afwezigheid is er geen opvangvergoeding verschuldigd, indien het tijdig is doorgegeven.
  Tevens geldt er een maximum van 5 dagen (niet opeenvolgende opvangdagen in een week) per jaar waarvoor tijdens deze afmeldingen geen opvangvergoeding verschuldigd is.
  Tot 2 weken voorafgaand de afmelding de afwezigheid doorgegeven, wordt 50% van de opvangvergoeding in rekening gebracht.
  Tot 1 week voorafgaand de afmelding de afwezigheid doorgegeven, wordt 100%
  van de opvangvergoeding in rekening gebracht.
 3. Ziekte: Wanneer het kind van de vraagouder ziek is, heeft Oranje de eerste 14 (aaneengesloten) dagen na de ziekmelding recht op doorbetaling van de geplande opvanguren volgens de schriftelijk overeengekomen vergoeding, Vanaf dag 15 na de ziekmelding hoeft de vraagouder de opvanguren niet aan Oranje door te betalen.
  Bij langdurige ziekte (langer dan 4 weken vanaf de eerste ziektedag) zal in overleg worden besloten of de opvang tijdelijk dient te worden stopgezet.
  Het is mogelijk om een reeds geplande opvangdag te ruilen bij ziekte, mits de opvang dan binnen 2 weken na de ziektedag is en het kind 24 uur helemaal beter is.
 4. Langere afwezigheid: Zie artikel 14.1, 14.2 en 14.3.
 5. Breng- en haaltijden: De opvanguren worden in rekening gebracht zoals aangevraagd door de vraagouder.
  De opvanguren dienen overeen te komen met het minimaal aantal uren zoals vermeld in de overeenkomst van opdracht, mits anders is overeengekomen en met uitzondering van de vakantieperiode en vrije dagen van Oranje.
  Indien het kind later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald, worden reeds geplande opvanguren aan de vraagouder in rekening gebracht, mits anders met de vraagouder is overeengekomen. Maakt het kind langer gebruik van de opvang dan vooraf gepland, wordt deze tijd bij de reeds geplande opvanguren opgeteld. De opvanguren worden per kwartier afgerond en in rekening gebracht.
 6. Ziekte gastouder: Wanneer de gastouder ziek is, heeft de gastouder geen recht op doorbetaling van de geplande opvanguren.
 7. Vakantie/vrije dagen gastouder: Wanneer de gastouder vakantie of een vrije dag heeft, heeft de gastouder geen recht op doorbetaling van de geplande opvanguren.


*Artikel 15  Ziekte kind

 1. Wanneer het kind van de vraagouder ziek is, wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met Oranje. In overleg wordt bepaald of het kind wel of niet opgevangen kan worden door Oranje.
  Kan het kind niet naar Oranje, telt deze als eerste ziektedag.
 2. Wanneer het kind ziek wordt terwijl deze bij Oranje is, neemt Oranje contact op met de vraagouder en de vraagouder haalt het kind binnen 1 uur op. De vraagouder laat zo snel mogelijk aan Oranje weten wanneer het kind weer beter is (24 uur klachtenvrij) en weer van de gastouderopvang gebruik gaat maken. Wanneer het kind dient te worden opgehaald, telt deze als eerste ziektedag.


*Artikel 16  Ziekte gastouder
Wanneer de gastouder ziek is, stelt deze de vraagouder daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. In overleg met het gastouderbureau en de vraagouder kan gekeken worden naar vervangende opvang, of wordt de vraagouder gevraagd zelf voor vervangende opvang te zorgen.


*Artikel 17  Vakantie en vrije dagen Oranje
Oranje verstrekt uiterlijk 1 november van ieder kalenderjaar een overzicht met daarop de vastgestelde vrije dagen en vakantieweken voor het volgende kalenderjaar.


*Artikel 18  Verzekering
De gastouder is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering voor derden in verband met de dekking van schade aan of door de opvangkinderen, veroorzaakt tijdens de uitvoering van de opvang.
De gastouder is in het bezit van een inzittendenverzekering.


*Artikel 19  Meningsverschillen
Bij meningsverschillen tussen gastouder en vraagouder over de uitleg en/of uitvoering van de overeenkomst van opdracht, treden zij eerst in onderling overleg. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen zij zich tot het gastouderbureau wenden voor bemiddeling en advies.


*Artikel 20  Privacy
Oranje en de vraagouder verklaren elkaars privacy te respecteren en in verband hiermee volledige geheimhouding betrachten ten aanzien van hetgeen hen bij de uitvoering van deze overeenkomst van opdracht vertrouwelijk ter kennis is gekomen.
Op deze overeenkomst van opdracht is de privacyverklaring van toepassing.
De vraagouder heeft de privacyverklaring gelezen en gaat hiermee volledig akkoord.


*Artikel 21  Wijzigingen
Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst van opdracht zijn alleen van kracht wanneer zowel de gastouder als de vraagouder deze schriftelijk vastgelegd en ondertekend hebben op het wijzigingsformulier en met inachtneming van 1 maand na ondertekening én inlevering.
Een vermindering in opvanguren en een beëindiging van de overeenkomst van opdracht kan niet met terugwerkende kracht verwerkt worden.


Overeengekomen en opgemaakt te ...

Plaats, datum, namen en handtekeningen.